< powrót

Zabawa jA�zykiem jest inspirujA�ca!

DbaA�oA�A� o poprawnoA�A� jA�zykowA� wcale nie musi byA� ani trudna, ani nudna. PrzekonaA�y siA� o tym osoby, ktA?re wziA�A�y udziaA� w kampanii a�zLubiA� polskia�?. I chociaA? akcja powoli dobiega koA�ca, wciA�A? moA?na korzystaA� z jej dobrodziejstw.

 

Jaki powinien byA� jA�zyk polski? a�� Przyjazny, wolny od niepotrzebnych naleciaA�oA�ci anglojA�zycznych, ale nie hiperpoprawny, bo umarlibyA�my wtedy z nudA?w a�� odpowiada Ewa Bartnikowska, prezes Fundacji Instytut BadaA� i Edukacji SpoA�ecznej.
To wA�aA�nie z jej inicjatywy powstaA�a kampania a�zLubiA� polskia�?. SkA�d pomysA�? a�� Taka zabawa jA�zykiem jest szalenie inspirujA�ca. Zawsze chciaA�am taki projekt przeprowadziA�. W koA�cu sama jestem polonistkA� z wyksztaA�cenia a�� mA?wi Ewa Bartnikowska.
Kampania a�zLubiA� polskia�? ruszyA�a w maju.
Na A�amach a�zGazety OlsztyA�skieja�? zostaA�y opublikowane rozmowy z ekspertami jA�zykowymi. W szkoA�ach i w Gazecie prowadzona byA�a teA? akcja a�z1000 znakA?w bez powtA?rkia�? a�� polegaA�a na napisaniu tekstA?w, w ktA?rych A?adne sA�owo z wyjA�tkiem przyimkA?w i spA?jnikA?w nie mogA�o siA� powtA?rzyA�. NadeszA�o kilkadziesiA�t prac, z ktA?rych ponad 20 wyrA?A?niliA�my publikacjA� na stronie internetowej. Utworzone zostaA�y takA?e: strona internetowa lubiepolski.pl oraz aplikacja mobilna pod tA� samA� nazwA�.
a�� Z naszej strony internetowej korzysta ponad 6 tysiA�cy uA?ytkownikA?w. To pokazuje, A?e udaA�o siA� rozbudziA� zainteresowanie polszczyznA� a�� podkreA�la Ewa Bartnikowska. a�� Ogromnym powodzeniem cieszA� siA� zamieszczone na stronie i w aplikacji quizy jA�zykowe.
CzA�A�ciA� kampanii byA�a rA?wnieA? debata a�zWpA�ywy jA�zykowe na Warmii i Mazuracha�?, poprzedzona wykA�adem a�zTendencje we wspA?A�czesnej polszczyA?niea�?. Debata wzbudziA�a ogromne zainteresowanie, Aula Teatralna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu WarmiA�sko-Mazurskiego w Olsztynie, w ktA?rej siA� odbyA�a, byA�a wypeA�niona po brzegi.
Do kogo byA�a adresowana kampania? a�� StaraliA�my siA�, A?eby kampania byA�a dedykowana rA?A?nym grupom wiekowym. Nasza akcja a�z1000 znakA?w bez powtA?rkia�? byA�a adresowana do uczniA?w. MA�odzieA? pisaA�a fajne teksty, widaA� byA�o, A?e posA�ugujA� siA� bogatym jA�zykiem. WyrA?A?niliA�my publikacjA� na stronie internetowej tekst, ktA?ry skA�adaA� siA� z 1000 sA�A?w, a nie znakA?w. Napisanie takiego tekstu nie byA�o A�atwym zadaniem. Autor tekstu, uczeA� SzkoA�y Podstawowej nr 15 w Olsztynie, bardzo siA� postaraA� a�� opowiada Ewa Bartnikowska.
Dlaczego warto pielA�gnowaA� polszczyznA�? a�� Nie uA?ywamy caA�ego bogactwa jA�zykowego. W dobie sms-A?w zapominamy, A?e jA�zyk polski skA�ada siA� z wiA�cej niA? 100 sA�A?w a�� A?artuje Ewa Bartnikowska.
Kampania a�zLubiA� polskia�? powoli dobiega koA�ca. a�� ByA�a bardzo bardzo potrzebna a�� ocenia dr Renata Rozbicka, prodziekan ds. studenckich i promocji WydziaA�u Humanistycznego UWM oraz ambasadorka akcji. a�� Akcja miaA�a charakter uA�wiadamiajA�cy. NaleA?aA�oby jA� kontynuowaA�, A?eby zakrzewiA� miA�oA�A� do jA�zyka ojczystego. Nasz wydziaA� zawsze chA�tnie siA� do takiej akcji wA�A�czy.
Czy kampaniA� moA?emy puA�ciA� w niepamiA�A�? a�� Debaty jA�zykowe bA�dA� kontynuowane a�� zapewnia Ewa Bartnikowska. a�� O zainteresowaniu debatami A�wiadczy fakt, A?e ludzie siedzieli na schodach auli WydziaA�u Humanistycznego, bo wszystkie miejsca byA�y zajA�te.
A Renata Rozbicka dodaje: a�� Eksperci podczas debaty wskazywali tendencje i naleciaA�oA�ci we wspA?A�czesnej polszczyA?nie. A�eby tego wysA�uchaA�, przyjechaA�a mA�odzieA? z caA�ego regionu.
Partnerami kampanii byli: WydziaA� Humanistyczny Uniwersytetu WarmiA�sko-Mazurskiego, WojewA?dzka Biblioteka Publiczna oraz Grupa WM, wydawca “Gazety OlsztyA�skiej”.